Колледж  миссиясы: Техникалық және кәсіптік білім беру мазмұнын жаңғырту жағдайында , еліміздің индустриалды – инновациялық   дамуына бағытталған, «Мәңгілік Ел» Жалпыұлттық патриоттық идеясының құндылықтары рухында және «Рухани жаңғыру» Бағдарламасының аясында тәрбиеленген бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау.

     Колледждің стратегиялық мақсаттары:

 • Бәсекеге қабілетті мамандарды қалыптастыру негізі ретінде білім беру қызметінің сапасын үздіксіз жақсарту.
 • Мамандардың кәсіби дайындық сапасын жұмыс берушілерді тарту арқылы және халықаралық талаптарды ескере отырып жетілдіру.
 • Мамандарды кәсіби құзыретті, көп тілді, әлеуметті белсенді тұлға ретінде қалыптастыру.
 • Заманауи жасампаз қоғамды цифровизациялау үрдісінің басты бағыттары ретінде білім берудің цифрлік технологиясын енгізу, заманауи цифрлік технологияларға негізделген ұтқыр білім беру ортасын жасау.
 • «Мәңгілік Ел» Жалпыұлттық патриоттық идеясының және «Рухани жаңғыру» Бағдарламасының өнегелік құндылықтары рухында тәрбиеленген маманның жоғары тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру.
 • Колледждің имидждік қызметін техникалық және кәсіптік білім беру беделін арттыру факторы ретінде қалыптастыру

      Миссия  колледжа:  Подготовка конкурентоспособных  специалистов в условиях модернизации содержания технического и профессионального образования, ориентированного на индустриально-инновационное развитие страны, воспитанных в духе нравственных ценностей   Общенациональной патриотической  идеи «Мәңгілік  Ел»  и Программы «Рухани жаңғыру».

      Стратегические цели колледжа:

 • Непрерывное улучшение качества образовательной деятельности как основа формирования конкурентоспособного специалиста.
 • Совершенствование качества профессиональной подготовки специалистов  с привлечением работодателей и учетом международных требований.
 • Внедрение цифровой технологии  образования как одно из главных  направлений  процесса цифровизации современного   креативного общества, создание мобильной образовательной  среды, базирующейся на  современных цифровых  технологиях.
 • Формирование профессиональной, компетентной, полиязычной, социально активной личности.
 • Формирование высоких личностных качеств специалиста, воспитанного в духе нравственных ценностей  Общенациональной патриотической  идеи «Мәңгілік  Ел»  и Программы «Рухани жаңғыру».
 • Формирование имиджевой деятельности колледжа как фактор повышения престижа технического и профессионального образования.

      The mission of the College: preparation of competitive specialists in terms of modernization of the content of technical and vocational education, oriented on industrial and innovative development of the country, brought up in the spirit of moral values of the National Patriotic idea «Mangilik El» and the Program «Rukhani zhangyru».

      The strategic objectives of the College:

 • Continuous improvement of the quality of educational activities as a basis for the formation of a competitive specialist.
 • Improvement of the quality of professional training of specialists with the involvement of employers and taking into account international requirements.
 • Introduction of digital education technology as one of the main directions of digitalization process of modern creative society, creation of mobile educational environment based on modern digital technologies.
 • Formation of a professional, competent, multilingual, socially active person.
 • The formation of high personal qualities of a specialist, educated in the spirit of moral values National Patriotic idea «Mangilik El» and the Program «Rukhani zhangyru».
 • Formation of image activity of the College as a factor of increasing the prestige of technical and vocational education.