Библиотекарь 

Ли  Вероника  Иннокентьевна

Общий  стаж  работы  —  29  лет.

Образование:  средне-специальное,  высшее.   Талдыкорганский  педагогический  институт  имени  И. Жансугурова,  специальность  «русский  язык  и  литература»;  гуманитарно-экономический                     колледж  «Білім»,  специальность  «Библиотековедение».

Повышение  квалификации:    2013г.

Грамоты: грамоты  Алматинского  областного                управления  по  развитию  языков, Талдыкорганского  филиала  партии  «Нур Отан».

Контактный  телефон:  87027345967.                  Электронный  адрес:  Liveronika1967@mail.ru.

Общая  площадь  библиотеки —  545  кв.м.  Площадь  книгохранилища —  216  кв.м.  Число  посадочных  мест  в  читальном  зале —  50. Имеется  компьютерный  зал,  оснащенный  10  компьютерами.

Штат  библиотеки  состоит  из  двух  человек,  имеют  высшее  образование  —  2,  библиотечное  образование  —  1.

Общий  книжный  фонд  библиотеки  в  2016/2017  учебном  году  составил   48431  экземпляров. Учебная литература  —  29214,   учебно-методическая  —  15170  экземпляров. Из них  на  казахском  языке   —  21340.  Количество  читателей —  1930 человек,  из  них  студенты   —  1815.    Книговыдача  за  прошлый  учебный  год  составила  —  95000  экземпляров.  Количество  посещений  —  45000.

 

Талдықорған политехникалық колледжінің кітапханасы

Аты  жөні:                              Ли  Вероника  Иннокентийқызы.

Жалпы  стаж  жұмысы:        29  жыл.

Білімі:                                    жоғары.     І.Жансүгіров атындағы

Жетісу мемлекеттік институтының филология                факультетіндегі    «орыс тілі мен әдебиеті»    мамандығын бітірген, гуманитарлық-экономикалық колледжі «Білім».

Біліктілігін арттыру:           2013ж.

Мақтау қағаздары:  Грамота  Алматы облыстық  тілдерді дамыту  жөніндегі басқармасы,   Талдықорған қаласы бойынша филиалының «Нұр Отан»партиясы.

Байланыс  телефондары:      87027345967.

Электрондық  адресі:          Liveronika1967@mail.ru.

Колледждің кітапханасының жалпы алаңы  —  545  кв.м.  Кітап қоймасының алаңы —  216  кв.м. Оқу залының отыратын орындары   —  50.

Кітапханада 2 адам жұмыс жасайды, екеуінің де білімі – жоғары,  кітапхана білімі —  1.

Компьютер сыныбы жабдықталған компьютерлермен 10.

Жалпы кітапханадағы кітап қоры 2016-2017 оқу жылымен қосқанда  48431  дана. Оқу әдебиеті —  29214  дана,  оқу әдістемелік әдебиеттер —  15170 дана.  Оның ішінде қазақ тілінде —  21340.  Оқырмандар саны-  1930 адам,  оның ішінде студенттері —  1815.    Берілген кітаптар өткен жылмен салыстырғанда биыл-  95000  дана.  Санының мөлшері  —  45000.